SATAILCO ry:n säännöt


Yhdistyksen nimi on Satailco ry. Sen kotipaikka on Pori ja toiminta-alue Satakunta.


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia avanneleikattujen yhdyssiteenä ja heidän etujärjestönään valvoa avanneleikattujen etuja sekä olla yhteistyössä avanneleikattujen olosuhteiden parantamiseksi toimivien yhteisöjen kanssa.
Yhdistys voi liittyä jäseneksi avanneleikattujen valtakunnalliseen keskusjärjestöön, jonka jäseninä ovat muut vastaavanlaiset yhdistykset.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- harjoittaa avanneleikattuja koskevaa yleisluontoista tiedotustoimintaa lehdistön välityksellä sekä toimittaa ja jakaa muuta tarpeelliseksi katsomaansa tiedotusaineistoa;
- seuraa avanneleikattujen hoitovälineiden ja tarpeiden kehitystä sekä toimittaa tätä koskevaa tietoa jäsenilleen;
- järjestää tarvittaessa vierailutoimintaa potilaiden ja heidän omaistensa luo;
- järjestää jäsenilleen esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kursseja, kerho- ja ryhmätyötä sekä viihdytystoimintaa;
- suorittaa avanneleikattujen keskuudessa muutakin tarpeelliseksi katsomaansa valistus- ja neuvontatyötä.

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Yhdistys ei harjoita voittoa tuottavaa toiminta, mutta voi päämääriensä toteuttamiseksi hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, koota jäsenmaksuja sekä vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee avanneleikattu tai hänen asiastaan kiinnostunut henkilö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea avanneleikattujen hyväksi tehtävää työtä.

Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.

Kannattavalla jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei oikeutta osallistua päätöksen tekoon.

Hallituksen esityksestä voi yhdistys kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut toimissaan avanneleikattujen hyväksi. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.


Jäsen, joka tahtoo erota yhdistyksestä, tehköön kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisen ilmoituksen yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.


Jäsen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, voidaan hallituksen yksimielisellä päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätös on välittömästi ja todistettavasti kirjallisena saatettava tiedoksi erotetulle ja hänellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle kahden viikon kuluessa siitä, kun on saanut erottamispäätöksestä tiedon.


Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous lokakuussa.

Kokouksen pitämisen ajan ja paikan määrää hallitus.

Kokouskutsu toimitetaan jäsenille lähettämällä kirjeitse tai ilmoittamalla vuosikokouksen päättämässä lehdessä seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.


Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa sekä kutsutaan sihteeri
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Käsitellään hallituksen kertomus edellisen toimikauden toiminnasta ja tehdään sitä koskevat päätökset.
6. Esitellään edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Päätetään niistä mahdollisista toimenpiteistä, joihin edellä 5-7 kohdissa käsitellut asiat antavat aihetta.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa sekä kutsutaan sihteeri.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5.Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.
6. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden tulo- ja menoarvio.
7. Päätetään seuraavan toimintavuoden jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta.
8. Päätetään puheenjohtajan, hallituksen jäsenten toimihenkilöiden, virallisten kokousedustajien ja tilintarkastajien palkkioista.
9. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja.
10. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa.
12. Päätetään perustettavista työryhmistä ja valitaan niiden puheenjohtajat.
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10§
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten pyytää.
Kutsu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan toimitetaan samoin kuin vuosikokoukseen. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

11§
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja joista puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksesta ja päättyy vuosikokoukseen.

12§
Hallitus valitsee toimikautensa alussa keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Mikäli yhdistyksen toiminta edellyttää palkattavaksi toimihenkilöitä, voidaan hallituksen sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät luovuttaa myöskin heille. Hallituksen palkkaamat toimihenkilöt eivät kuitenkaan voi osallistua päätöksentekoon hallituksen kokouksissa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

13§
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on päätettävä viimeisenä päivänä joulukuuta ja jätettävä tilintarkastajille viimeistään viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Tilintarkastajien on jätettävä hallussaan olevat asiakirjat sekä tilien ja hallinnon tarkastuksesta antamansa lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

14§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

15§
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on asiasta ilmoitettu ja vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kannattaa muutosta tai purkamista.

16§
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen sääntöjen 3§:ssä mainittuun toimintaan.